lắm thịt trong Tiếng Anh là gì?

lắm thịt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm thịt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm thịt

    * ttừ

    porky