lắm cây cối trong Tiếng Anh là gì?

lắm cây cối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm cây cối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm cây cối

    * ttừ

    woody