lắm mồm trong Tiếng Anh là gì?

lắm mồm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm mồm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm mồm

    xem lắm điều