lắm núi trong Tiếng Anh là gì?

lắm núi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm núi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm núi

    * ttừ

    mountainous