lắm thầy thối ma, lắm cha con khó lấy chồng trong Tiếng Anh là gì?

lắm thầy thối ma, lắm cha con khó lấy chồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm thầy thối ma, lắm cha con khó lấy chồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm thầy thối ma, lắm cha con khó lấy chồng

    * tục ngữ

    too many cooks spoil the broth