lắm mưu mẹo trong Tiếng Anh là gì?

lắm mưu mẹo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm mưu mẹo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm mưu mẹo

    * dtừ

    guilefulness, artfulness, shiftiness

    * ttừ

    artful, rusô, guileful, shifty