lắm rất trong Tiếng Anh là gì?

lắm rất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm rất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm rất

    * phó từ badly