lắm nước trong Tiếng Anh là gì?

lắm nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm nước

    * ttừ

    waterish