lắm rừng trong Tiếng Anh là gì?

lắm rừng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm rừng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm rừng

    * ttừ

    wooded