lắm chuyện trong Tiếng Anh là gì?

lắm chuyện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm chuyện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm chuyện

    như nhiều chuyện

    xem phiền toái