lắm thầy thối ma trong Tiếng Anh là gì?

lắm thầy thối ma trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm thầy thối ma sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm thầy thối ma

    * thngữ

    too many cooks spoil the broth