giả trang trong Tiếng Anh là gì?

giả trang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả trang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giả trang

  như cải trang

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giả trang

  Disguise oneself as

  Con gái giả trang làm con trai: A girl disguised as a boy

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giả trang

  to disguise oneself; undercover