giả định trong Tiếng Anh là gì?

giả định trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả định sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giả định

  to suppose; to assume; supposed; alleged; reputed; putative

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giả định

  * verb

  to suppose, to assume,

  * adj

  supposed ; subjunctive