giả da trong Tiếng Anh là gì?

giả da trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả da sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giả da

    imitation leather; leatherette

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giả da

    Imitation leather

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giả da

    imitation leather