giả tạo trong Tiếng Anh là gì?

giả tạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả tạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giả tạo

  affected; artificial

  điệu bộ giả tạo affected manners

  hối suất đang tăng một cách giả tạo the exchange rate is artificially high today

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giả tạo

  Affected

  Điệu bộ giả tạo: Affected manners

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giả tạo

  to falsify, fake, forge