giả hèn trong Tiếng Anh là gì?

giả hèn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả hèn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giả hèn

    to pretend to be weak