giả hiệu trong Tiếng Anh là gì?

giả hiệu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả hiệu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giả hiệu

  false; sham; imitation

  độc lập giả hiệu sham independence

  thuốc giả hiệu false medicine

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giả hiệu

  False, sham imitation

  Độc lập giả hiệu: Sham independencd

  Thuốc giả hiệu: A false medicine, an imitation medicine

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giả hiệu

  false, fake, counterfeit