giả căn trong Tiếng Anh là gì?

giả căn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả căn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giả căn

    pseudothiza