giả điếc trong Tiếng Anh là gì?

giả điếc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả điếc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giả điếc

    to feign deafness

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giả điếc

    to act deaf, feign deafness