giả đạo đức trong Tiếng Anh là gì?

giả đạo đức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả đạo đức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giả đạo đức

    hypocritical

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giả đạo đức

    Hypocritical

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giả đạo đức

    hypocritical