giả hình trong Tiếng Anh là gì?

giả hình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả hình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giả hình

    như giả dạng

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giả hình

    như giả dạng