giả lời trong Tiếng Anh là gì?

giả lời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả lời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giả lời

    answer, reply

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giả lời

    to answer, reply