giả ngố trong Tiếng Anh là gì?

giả ngố trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả ngố sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giả ngố

    to play stupid, pretend to be stupid