giả bệnh trong Tiếng Anh là gì?

giả bệnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả bệnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giả bệnh

    to pretend to be ill; to feign illness