giả như trong Tiếng Anh là gì?

giả như trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả như sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giả như

    xem giả sử

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giả như

    như giả sử