giả tảng trong Tiếng Anh là gì?

giả tảng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả tảng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giả tảng

    như giả bộ

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giả tảng

    như giả bộ