giả sử là trong Tiếng Anh là gì?

giả sử là trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả sử là sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giả sử là

    * phó từ supposedly