giả ngơ trong Tiếng Anh là gì?

giả ngơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả ngơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giả ngơ

    turn a blind eye to

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giả ngơ

    Turn a blind eye to

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giả ngơ

    turn a blind eye to