giả đò trong Tiếng Anh là gì?

giả đò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả đò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giả đò

    xem giả bộ

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giả đò

    như giả bộ