giả điên trong Tiếng Anh là gì?

giả điên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả điên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giả điên

    to feign/pretend/sham madness; to pretend to be mad