giả tiền trong Tiếng Anh là gì?

giả tiền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả tiền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giả tiền

    pay

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giả tiền

    to pay