giả hàng trong Tiếng Anh là gì?

giả hàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả hàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giả hàng

    counterfeit goods