giả danh trong Tiếng Anh là gì?

giả danh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả danh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giả danh

  * đtừ

  to pose as; to call oneself

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giả danh

  * verb

  to pose as; to call oneself

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giả danh

  to pose as, call oneself