giả chứng trong Tiếng Anh là gì?

giả chứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả chứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giả chứng

    * ttừ

    larval