giả cầy trong Tiếng Anh là gì?

giả cầy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả cầy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giả cầy

  false dog-meat dish (prepared with pork); pidgin

  tiếng pháp giả cầy pidgin french

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giả cầy

  False dog-meat dish (prepare with pork)

  Pidgin

  Tiếng Pháp giả cầy: Pidgin French