giả trá trong Tiếng Anh là gì?

giả trá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả trá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giả trá

    deceptive, false

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giả trá

    Deceptive, false

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giả trá

    deceptive, false