giả dạng trong Tiếng Anh là gì?

giả dạng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả dạng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giả dạng

  xem cải trang

  xem giả vờ

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giả dạng

  Disguise oneself as, wear a disguise

  Giả dạng làm người đi buôn: To disguise onesef as a mechant

  Pretend

  Giả dạng không biết: To pretend not to know

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giả dạng

  to pretend, feign