giả kim trong Tiếng Anh là gì?

giả kim trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả kim sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giả kim

    như luyện đan