giả thiết trong Tiếng Anh là gì?

giả thiết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả thiết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giả thiết

  suppose; supposition

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giả thiết

  Suppose

  Supposition

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giả thiết

  to suppose; supposition, theory