giả ốm để trốn việc trong Tiếng Anh là gì?

giả ốm để trốn việc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giả ốm để trốn việc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giả ốm để trốn việc

    * nđtừ

    malinger