weather extreme nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weather extreme nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weather extreme giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weather extreme.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weather extreme

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cực trị thời tiết

    độ biến thời tiết