weather anomaly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weather anomaly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weather anomaly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weather anomaly.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weather anomaly

    * kỹ thuật

    dị thường thời tiết