water well hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water well hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water well hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water well hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water well hole

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    lỗ khoan có nước