water use ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water use ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water use ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water use ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water use ratio

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hệ số dùng nước