water tightness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water tightness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water tightness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water tightness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water tightness

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ chống thấm