water tempering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water tempering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water tempering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water tempering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water tempering

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự ram bằng nước