water surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water surface

    * kỹ thuật

    mặt nước