water strainer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water strainer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water strainer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water strainer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water strainer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bể lọc nước kiểu lưới