water station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water station

    * kỹ thuật

    đài nước