water starwort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water starwort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water starwort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water starwort.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • water starwort

    any of several aquatic plants having a star-shaped rosette of floating leaves; America, Europe and Asia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).